- Bahasa Arab Online - http://badaronline.com -

Keutamaan MengI’rob Al-Qur’an Dalam As-Sunnah

I’rob atau mengi’rob suatu hal yang langka hari ini. Padahal ia adalah rutinitas para sahabat radhiyallahum ajma’in. Mereka memiliki rumus, tiada hari tanpa qira’atul Qur’an dan tiada hari tanpa meng’irob Al-Qur’an.

Perhatian mereka pada I’rob Al-Qur’an sangatlah dalam, lalu apakah ada ajarannya sehingga para sahabat mementingkan I’rob sedemikian rupa dan kenapa kita jarang bahkan mungkin belum pernah mendengar kebiasaan I’rob [1] para sahabat ini ataupun perintah dan anjuran dari Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Sebelum kita mulai telaah mini tentang fadhilah I’rob Al-Qur’an baiknya kita tinjau dahulu apa arti I’rob:

I’rob Menurut Ulama Nahwu

Menurut para ulama nahwu, I’rob adalah, perubahan akhir kalimat disebabkan karena jabatan kata dalam kalimat (‘amil), baik ‘amilnya itu jelas atau samar. (Syudurul Dzihab, karya Ibnu Hisyam 33 dan At-Tuhfatu As-Saniyyah Bisyarhi Al-Muqadimah Al-Jurumiyah, 16. Dinukil dari Fadhlu I’robul Qur’an Al-Karim Fi Sunnah An-Nabawiyah, karya DR. Ahmad bin Abdullah Al-Batali 8)

I’rob Al-Qur’an yaitu: Menepatkan lafadz-lafadznya secara benar, sehingga benar bacaannya, tepat pengucapannya dan sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. (Definisi dari DR. Ahmad bin Abdullah Al-Batali)

Jadi mengi’rob adalah upaya untuk meneliti dan mengurai kaedah-kaedah tata bahasa Arab dalam kalimat supaya bacaannya, pengucapannya dan maknanya shahih.

Berikut Nash-nash dari As-Sunnah mengenai keutamaan I’rob Al-Qur’an:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( أعربوا القرآن، والتمسوا غرائبه

Dari Abu Hurairah ra berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “I’roblah Al-Qur’an dan telitilah kata-kata asing (yang kamu jumpai didalamnya).”

Takhrij Hadist

Para ulama menilai ada perbedaan pendapat dalam sanadnya, demikian disampaikan oleh Imam Ad-Daruquthni dalam Al-‘Ilal, 10/365 no 2055. Karenanya ulama juga berbeda pendapat mengenai shahih atau dhaifnya hadist ini, yaitu sbb:

Yang menshahihkan:

Al-Hakim: Shahih sanadnya dan keshahihannya disepakati oleh para ulama hadist. (tetapi Al-Hakim tidak mentakhrij siapa-siapa yang ikut menshahihkan hadits ini)

Yang mendhaifkan:
– Adzhabi yang menampik Al-Hakim bahkan beliau berkata para ulama mendhaifkan hadits ini.
– Al-Bani dalam Silsilah Adh-Dhaifah 3/523 no 1346.
– Ad-Daruquthni

Dan lain-lain dari para ulama turut mendhaifkan hadits ini disebabkan ada perawi bernama Abdullah bin Muqri yang terkenal sebagai perawi yang lemah bahkan Imam Bukhari menilai hadist ini sebagai hadist mungkar. Akan tetapi seorang ulama hadits bernama Al-Hafidz Ibnu Nashir mempertahankan hadits ini dikarenakan ada saksi dari Abdullah bin Mas’ud.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ” أعربوا القرآن

Dari Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan secara marfu’, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “I’roblah Al-qur’an”.

Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ath-Thabari dan Al-Mu’jam Al-Kabir, 6/150 no 8684 juga dalam Al-Mu’jam Al-Ausath, 5/351 no 7574. Tetapi para ulama mendhaifkan hadits ini karena ada perawi bernama Laits bin Abi Salim Al-Qursy.

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه مرفوعاً : ” أعربوا القرآن

Dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan secara marfu; “I’roblah Al-Qur’an”

Takhrij

Menurut Al-Bani, hadits ini dhaif

عن أبي جعفر : ” أعربوا الكلام، كي تعربوا القرآن

Dari Abu Ja’far: I’roblah Kalimat supaya kalian bisa mengi’rob Al-Qur’an.

Takhrij

Ditakhrij oleh Abu Ubaid dalam Kitab Fadhailul Qur’an, bab I’robul Qur’an hal 209 dan disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalm Al-Jami Ash-Shaghir, hal 149 no 1150.

Imam Ahmad menyatakan hadits ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tsiqat, kemudian Abu Zar’ah Ad-Damsiqi menerima hadits ini. Tetapi An-Nasa’i kemudian juga ditetapkan oleh Al-Bani mendhaifkannya.

Demikian beberapa hadits mengenai keutamaan mengi’rob Al-Qur’an, sengaja kami sertakan kesimpulan takhrij hadits dengan berbagai pandangan ulama mengenai shahih dhaifnya sebab memang hadits ini sangat jarang kita temui bahkan mungkin baru bagi kita. Sebetulnya masih banyak hadits-hadits lainya dan semoga beberapa hadits ini cukup bagi kita sebagai cambuk untuk terus bersemangat mempelajari bahasa Arab supaya (salah satunya) dapat mengi’rob Al-Qur’an.

Sungguh barangsiapa yang mengi’rob Al-Qur’an dan meneliti, mengamati kata-kata asingnya akan mendapati Al-Qur’an begitu elok nan indah. Subhanallah?

Sumber: http://alghaits.wordpress.co